ઉત્તર રમત ટેકનોલોજી (AGT) જાહેરાત કરી છે તે માં પ્રવેશ કર્યો છે એક નવા પાંચ વર્ષ સુરક્ષિત ક્રેડિટ સુવિધા યુએસ$વર્થ 35m સાથે US-આધારિત શાહુકાર પશ્ચિમી એલાયન્સ Bancorporation (WAB). કેસિનો સ્પિન en ligne મફત.