તાજ રીસોર્ટ શેર્સની સંખ્યા ઘટી છે કરતાં વધુ 9%, કંપની સાથે હાલમાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે માટે સંભવિત ભંગ એન્ટી મની લોન્ડરીંગ અને કાઉન્ટર-આતંકવાદ ધિરાણ કાયદા. witcher 3 વધુ ક્ષમતા સ્લોટ mod.