ક્રિસ્ટલ પેલેસ – 23 16. ચેલ્સિયા – 47 6 કાફે કેસિનો બોનસ માટે depositors.
Burnley – 23 18. ફુલ્હેમ – 17 20. વેસ્ટ હેમ – 31 13 કાફે કેસિનો બોનસ કોડ 2021. લિવરપૂલ – 61 પોઈન્ટ 2 કાફે કેસિનો ગ્રાહક સેવા નંબર.
કાર્ડિફ – 19 19 કાફે કેસિનો માં સેન્ટિયાગો ડિ કોમ્પોસ્ટેલાવેલી.