શાહી પેસિફિક આંતરરાષ્ટ્રીય કરવા માટે ચાલુ રહે અનુભવ પૈસા મુશ્કેલીઓ અને તાજેતરમાં સમજૂતી પર હસ્તાક્ષર કર્યા સાથે "વ્યૂહાત્મક ભાગીદાર" - કરવા માટે શ્રેષ્ઠ માર્ગ હરાવ્યું કેસિનો heist.