આ જાહેરાત સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઓથોરિટી (ASA) પ્રકાશિત કરી છે તારણો પરથી તેની તાજેતરની મોનીટરીંગ બનાવ્યા, જે સ્વરૂપો ભાગ એક વર્ષ લાંબી પ્રોજેક્ટ ઓળખવા માટે અને હલ વય-પ્રતિબંધિત જાહેરાતો દેખાય બાળકો ઓનલાઇન મીડિયા. પોકર ટેક્સાસ boyaa ios માટે.